Bukhara, 2016

Вороная, line , 156-152-172-18,5

Photo

   Tokhtamysh
black, 1999
971 Khalif
bay, 1969
828 Fakirpelvan 629 Fakir Sulu  
647 Egoza
1696 Khanum 779 Peren
1228 Karasekil
2953 Tjazegul 34
black, 1988
995 Kerzi 896 Kerogli
1603 Maja
2471 Tanga 870 Garem 11
1834 Pariza
 Baisaldy
g.buckskin, 2006
 Salyr
d.buckskin, 1997
1150 Gaigysyz 990 Karaman
2063 Syjagyl
2445 Sania 919 Sere
1744 Gulnag
 Beata
bay, 1997
1095 Polot 1010 Sovhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2158 Bazilik 919 Sere
1434 Aragva