Тargyn, 2014

buckskin, line Fakirpelvan, 164,5-168-186-19,5

Photo

   Tokhtamysh
black, 1999
971 Khalif
bay, 1969
828 Fakirpelvan 629 Fakir Sulu  
647 Egoza
1696 Khanum 779 Peren
1228 Karasekil
2953 Tjazegul 34
black, 1988
995 Kerzi 896 Kerogli
1603 Maja
2471 Tanga 870 Garem 11
1834 Pariza
 Galateya
grey, 2005
1173 Gipur 25
grey, 1989
1045 Gektor 12 944 Gaukhar 4
1548 Kaska 9
2024 Parketnaya 860 Ararat 1
1638 Parcha
2588 Arama 5
bay, 1994
1136 Arguvan 5 975 Aktash 1
1922 Gimnastika
2837 Metel 13 1073 Meidanli
2130 Alba 3