Gergebil, 2008

(Garausup - Gissa), line Posman

detailed

Bojar, 2010

(Murgab - Garaly), line Posman

detailed

Agajan, 2008

(Gipur 25 - Arama 5), line Gundogar

detailed

Paradiz, 2006

(Palvan - Amkhara 8), line Sovkhoz 2nd

detailed